Obchodné podmienky


Vaše objednávky posudzujeme ako záväzné.

S osobnými údajmi bude nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmto nákupným poriadkom a zároveň s dodacími, platobnými a reklamačnými podmienkami nakupovaných výrobkov.

Vašu objednávku Vám potvrdíme formou e-mailovej správy, ktorá Vám bude doručená na Vašu adresu.


Dodacie podmienky

Zvyčajne tovar ktorý je objednaný, je expedovaný do 7 dní po obdržaní a spracovaní objednávky. V prípade, že by sa tovar z rôznych príčin nemohol dodať v danom termíne, budete od nás informovaný o náhradnom termíne dodania formou e-mailu.


Spôsob platby a dodania

Minimálna hodnota objednaného tovaru bez dopravného je 12,- € s DPH. Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku, alebo je možné platiť faktúru prevodom peňažných prostriedkov na bankové spojenie uvedené v kolónke kontakt a následne tovar môže byť odoslaný na Vami uvedenú adresu.

K objednávke sa účtuje dopravné 5,00 € s DPH v rámci Slovenskej republiky. Balné a ďalšie poplatky neúčtujeme. V prípade väčšej objednávky budú prepravné podmienky a ich platba dohodnuté individuálne (zásielka kuriérom).

Pri objednávke nad 50,- € s DPH neplatíte dopravné.

O stave Vašej objednávky sa môžete informovať prostredníctvom e-mailu: obchod@loret.sk Radi odpovieme na Vaše otázky.

Objednaný tovar je zvyčajne doručený do 7 - 14 dní po obdržaní objednávky okrem víkendov, kedy poštové služby nefungujú. Maximálna doba doručenia je 14 dní. V prípade problémov s Vašou objednávkou Vás budeme okamžite informovať.


Výmena alebo záruka vrátenia peňazí

Aby sme našich zákazníkov zbavili akýchkoľvek pochybností a rizík, ktoré sa stávajú prirodzenými faktormi pri nakupovaní cez internet, aj v našich obchodných podmienkach existuje záruka vrátenia peňazí, a to v súlade s občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

V súlade so zákonom 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, ak kupujúci zistí bezprostredne po obdržaní tovaru, že mu z akéhokoľvek dôvodu tovar nevyhovuje, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.


Podmienky výmeny alebo vrátenia peňazí

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar musí byť vrátený predávajúcemu úplne neporušený, nepoužívaný, dobre zabalený a schopný ďalšieho predaja.

Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia faktúry a list vysvetľujúci situáciu a spôsob náhrady (náhradný tovar alebo peniaze).

Tovar musí byť zasielaný bežnou balíkovou poštou - nie na DOBIERKU - tú neprevezmeme.

Peniaze za tovar (alebo náhradný tovar, ak sa pre neho spotrebiteľ rozhodne) budú spotrebiteľovi odoslané najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vrátane nákladov ktoré spotrebiteľ vynaložil s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.


Reklamačný poriadok

Vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len "Reklamácie").

"Predávajúci" je Zuzana Kosová – LORET, Legionárska 122/1875, 911 01 Trenčín, IČO: 37 657 356, zapísaná v Živnostenskom registri č. 302-8158, obvodného úradu v Trenčíne s miestom podnikania: Trenčianska 724/50, 018 51 Nová Dubnica.

"Spotrebiteľ" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.


Právo na uplatnenie reklamácie.

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru chyba, má spotrebiteľ právo chybu reklamovať.

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel rovnako užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.


Zánik práva na uplatnenie reklamácie.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

  • uplynutím záručnej doby tovaru,
  • nepredložením dokladu o kúpe,
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Spotrebiteľom,
  • neodborným zaobchádzaním, alebo zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie,
  • neodborným zásahom alebo zásahom neoprávnenej osoby do tovaru,
  • používaním tovaru v podmienkach pre ktoré nebol určený.

Vybavenie reklamácie

Spotrebiteľ pri uplatnení Reklamácie, vyplní reklamačný list, ktorého formu a podobu určí Predávajúci, a spolu s reklamovaným tovarom ho doručí Predávajúcemu.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

V prípade ak Spotrebiteľ uplatňuje svoje práva u Predávajúceho a reklamovaný tovar je do prevádzky Predávajúceho zasielaný prostredníctvom doručovateľských služieb (kuriérske spoločnosti, pošta, atď.), je Spotrebiteľ povinný tovar vhodne zabaliť.

Rozhodujúcim dátumom pre začatie plynutia lehoty reklamácie je dátum prevzatia.


Reklamácie Predávajúcim od doručovateľskej služby

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. O vybavení reklamácie je Spotrebiteľ bezodkladne informovaný formou e-mailu alebo SMS.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, výzvou na prevzatie plnenia, odoslaním na adresu Spotrebiteľa, alebo odôvodneným zamietnutie reklamácie.


Dĺžka trvania záručnej doby

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom, pokiaľ nie je pre konkrétny tovar stanovená iná záručná doba, resp. je doba spotreby uvedená na výrobku, alebo jeho obale.

V prípade výmeny tovaru začína bežať nová 24 mesačná záručná doba na vymenený tovar, alebo platí doba spotreby uvedená na vymenenom výrobku, alebo jeho obale.

Všetky záručné opravy – výmeny tovaru uplatnené oprávnene sú bezplatné.


 


Prihláste sa na odber noviniek.